1. Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru v internetovom obchode comfortia.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.2. Predávajúci

COMFORTIA s.r.o.
Hlavná 1/103
974 01 Riečka
Slovenská republika

IČO: 51656361
DIČ: 2120736717
IČ DPH: SK2120736717

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu: 3959527658
Kód banky: 0200
BIC/SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK63 0200 0000 0039 5952 7658

Predávajúci je platcom DPH. Všetky uvedené ceny sú uvedené vrátane DPH.

Telefonický kontakt: 0905 750 072 E-mailový kontakt: uvedený v pätke obchodu.3. Kupujúci

Kupujúci – registrovaný používateľ systému – fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov alebo právnická osoba, ktoré majú na základe registrácie, alebo vyplnenia svojich kontaktných údajov právo objednať tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho.4. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Objednávky je možné podať jedine elektronicky. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami predávajúceho a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom od kupujúceho pri registrácií, alebo pri realizácii objednávky. Obdržanie každej objednávky je potvrdené formou automatickej e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim. Ďalšou e-mailovou správou do 1 pracovného dňa potvrdzuje dodávateľ dostupnosť objednaného tovaru na sklade – takto potvrdená objednávka, je považovaná za záväznú pre obe strany.5. Spracovanie údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu predávajúceho s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.comfortia.sk/content/2-vyhlasenie-o-spracovani-a-ochrane-osobnych-udajov.html6. Spôsoby platby, platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené koncové. Za tovar môžno platiť bankovým prevodom, platobnou kartou, dobierkou alebo cez PayPal na účet spoločnosti predávajúceho. V prípade platby bankovým prevodom si kupujúci môže po potvrdení objednávky vytlačiť zálohovú faktúru zaslanú e-mailom, ktorá obsahuje informácie o tovare, cene a účte predávajúceho, na ktorý je potrebné zálohovú faktúru uhradiť. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní. Maximálna suma objednávky zasielanej na dobierku je 700 €.7. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od prijatia platby za tovar na účet predávajúceho. Štandardné dodacie lehoty v pracovných dňoch sú spravidla uvedené pri každom tovare na webstránke obchodu. Pokiaľ predávajúci. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od prijatia platby za tovar na účet spoločnosti. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávkovom formulári ako miesto doručenia. Ak je suma objednávky nižšia ako 100 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Pokiaľ je suma objednávky najmenej 100 €, predávajúci dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (platí len v rámci dodania v celej Slovenskej republike). Štátne sviatky, dni pracovného voľna a dovolenka u predávajúceho môžu priamoúmerne predĺžiť lehoty uvedené v týchto obchodných podmienkach. O dovolenke predávajúci vždy informuje viditeľným oznamom na hornej časti na všetkých stránkach internetového obchodu. Platba bankovým prevodom trvá štandardne do 2 pracovných dní. Platba cez PayPal a platba kartou je okamžitá.8. Poštovné a balné

Kuriér TOPTRANS: 50,00 €
Dobierka: + 2,00 € k poštovnému
Nad 99,99 € za poštovné a balné neplatíte.9. Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za závady spôsobené prepravcom predávajúci neručí.10. Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v internetovom obchode predávajúceho je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 30 dní od jeho prevzatia.
Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Pokiaľ bol tovar zakúpený na dobierku, predávajúci vráti kupujúcemu celú sumu za tovar a poštovné, poplatok za dobierku predávajúci nevracia. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu písomne na adresu sídla dodávateľa doporučenou poštou s prílohou kópie faktúry o kúpe vracaného tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, znehodnotený tovar a pod.). V súlade so zákonom nemožno bez udania dôvodu vrátiť tovar, pokiaľ bol predmetný tovar vyrobený kupujúcemu na mieru (napr.: na mieru vyrobená posteľ a pod.). Pri matracoch sú na mieru vyrábané matrace s označením rozmeru „atyp“.11. Storno objednávky

Zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je možné zrušiť objednávku iba po vzájomnej dohode, s výnimkou – pokiaľ si predávajúci nesplnil svoje povinnosti voči kupujúcemu vyplývajúce z týchto obchodných podmienok. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (náklady spojené so zaslaním objednávky).

Zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, nemá ho na sklade, resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že niektorý tovar z objednávky na sklade chýba, pošle predávajúci zásielku bez toho tovaru, ak sa s kupujúcim nedohodne inak. Suma, ktorú kupujúci zaplatil, mu bude prevedená späť na jeho účet do 5 pracovných dní. Pokiaľ kupujúci nereaguje na komunikáciu s predávajúcim po dobu dlhšiu ako 5 pracovných dní, môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.12. Reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za závady spôsobené prepravcom dodávateľ neručí.

Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu prepravnou službou - na vlastné náklady - na adresu sídla predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Zásielka musí byť riadne zabalená, označená viditeľne slovom „REKLAMÁCIA“ a musí obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
 • kópiu nákupného dokladu
 • podrobný popis závady
 • dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo a e-mail).

Zásielku je potrebné na reklamáciu zaslať formou balíka, alebo doporučene ako list. Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho alebo formou dobierky, nebude prijatý! Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na:

 • výmenu závadného tovaru za bezchybný
 • alebo poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny
 • alebo odstúpenie od zmluvy.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • poškodenie a zničenie tovaru v dôsledku neodbornej manipulácie
 • poškodenie používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • poškodenie pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • poškodenie vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, štandardne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Príloha č.1 reklamačného poriadku - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy13. Možnosť riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/14. Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu predávajúceho. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 11.11.2019.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnania.

Táto stránka používa technológiu cookies. Pokračovaním súhlasíte s využívaním cookies.